60
None

Obligaţiile pacienţilor

Obligaţiile asiguraţilor, conf. Legii 95/2006- privind reforma în domeniul sănătăţii:

• să se înscrie pe lista unui medic de familie;

• să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;

• să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;

• să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;

• să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;

• să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;

• să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;

• să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale gratuite numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic şi cele prevazute în „Programul naţional de imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială” în conditiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Cum dovedesc calitatea de asigurat?

Documente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat:

► Salariat – Act de identitate şi adeverinţă eliberată de angajator, care poartă viza casei de asigurări de sănătate.

► Persoană fizică autorizată – Act de identitate şi dovada ultimei plăţi la FNUASS.

► Persoanele fizice fără venit obligată să se asigure – Act de identitate şi ultima chitanţă de plata în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a plătit.

► Pensionar – Act de identitate şi ultimul cupon/talon de pensie.

► Copii în vârstă de până la 18 ani – Act de identitate, dacă nu realizează venituri din muncă.

► Elevii, ucenicii peste vârsta de 18 ani şi sub 26 de ani dacă nu realizează venituri din muncă – Act de identitate şi adeverinţă de elev sau carnet de elev vizat la zi.

► Absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – Act de identitate şi un act din care să rezulte absolvirea liceului.

► Studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă – Act de identitate şi adeverinţă de student sau legitimaţia de student vizată la zi.

► Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social – Act de identitate, act doveditor că provine din sistemul de protecţie a copilului, declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că se află în îngrijirea altei persoane şi a documentelor eliberate de unităţile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile şi/sau nu este beneficiar de ajutor social.

► Şomer – Act de identitate şi carnetul şi/sau adeverinţă eliberată de – AJOFM.

► Beneficiar de ajutor social – Act de identitate şi adeverinţă eliberată de primărie din care să rezulte calitatea de asistat social, conform Legii nr. 416/2001.

► Persoane cu handicap – Act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, vizat periodic, şi a documentului eliberat de unităţile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile.

► Asigurarea de sănătate facultativă (membrii misiunilor diplomatice, cetăţenii străini şi apatrizii care se află temporar în ţară şi nu au solicitat viză de lungă şedere, cetăţean român cu domiciliul în străinătate care se află temporat în ţară) – Act de identitate şi dovada calităţii de asigurat se face cu ultima chitanţă de plată în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a efectuat plata.

► Beneficiarii legii speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de război, erou-martir al revoluţiei etc.) – Act de identitate, un document doveditor în acest sens, eliberat de instituţia abilitată să elibereze acest act (vezi mai jos) şi document eliberat de unităţile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele din pensii.

► Deţinuţii politici – Certificatul din care reiese că sunteţi încadrat în prevederile Legii nr. 118/1990.

► Eroii Revoluţiei din decembrie 1989 – Certificatul de erou al Revoluţiei.

► Veterani de război – Legitimaţia de veteran.

► Femeile însărcinate, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară – Act de identitate şi adeverinţă medicală şi a documentului eliberat de unităţile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.

► Lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară – Act de identitate şi certificatul de naştere al copilului şi documentul eliberat de unităţile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.

► Bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse – Act de identitate şi un document care să ateste boala inclusă în programele naţionale de sănătate.

► Coasiguratul – Act de identitate şi un document care atestă calitatea de asigurat a persoanei în întreţinerea căreia se găseşte coasiguratul. Pot fi coasiguraţi urmatarele categorii de persoane soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate.

► Militarii – care satisfac serviciul militar în termen – Act de identitate şi adeverinţă eliberata de unităţile militare competente.

► Persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute în art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri – Adeverinţă emisă de instituţiile din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

► Persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă – Act de identitate şi adeverinţă emisă de angajator.

► Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurii necesare stabilirii identităţii – Act de identitate şi adeverinţă eliberată în acest sens de instituţiile din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

► Cetăţenii străini şi apatrizii - care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în România – Act de identitate (paşapoarte) şi document eliberat de casa de asigurări de sănătate.

Comentarii


Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha